Shutterstock Waarschuwing Preventie Stillegging

RAAD VAN STATE TIKT SZW EN RECHTBANK OP DE VINGERS. EEN WAARSCHUWING PREVENTIEVE STILLEGGING MOET GOED WORDEN GEMOTIVEERD

15 december 2022

Op 14 september 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. In deze uitspraak oordeelt zij dat bij het opleggen van een waarschuwing preventieve stillegging rekening dient te worden gehouden met verschillende aspecten en dat de beoordeling van deze aspecten niet pas mag plaatsvinden bij een eventueel besluit tot stillegging. In dit artikel gaan wij nader in op deze uitspraak.

Wat is er aan de hand?

Het is in Nederland verboden voor de werkgever een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning voor werkzaamheden bij die werkgever (artikel 2, eerste lid Wav). In deze zaak is tot twee maal toe dit artikel door de werkgever overtreden. Bij de eerste overtreding volgende er (slechts) een boete. Nu er wederom eenzelfde overtreding heeft plaatsgevonden, is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgegaan tot het opleggen van een waarschuwing preventieve stillegging van werk.

 

Het standpunt van de werkgever

De werkgever voert in hoger beroep aan dat de staatssecretaris de waarschuwing preventieve stillegging van werk onterecht heeft opgelegd. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn 1) dat de waarschuwing niet goed is gemotiveerd en 2) de twee overtredingen qua aard en omvang niet ernstig genoeg zijn om een waarschuwing te rechtvaardigen.

 

Wat oordeelt de Afdeling?

De Afdeling begint met een uiteenzetting over de wijze waarop een (waarschuwing) preventieve stillegging van werk kan worden opgelegd. Bij een eerste overtreding wordt slechts een enkelvoudige boete opgelegd. Bij een tweede overtreding wordt een dubbele boete opgelegd en volgt er een waarschuwing dat bij herhaling van de overtreding een bevel wordt afgegeven die inhoudt dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Bij een derde overtreding volgt een drievoudige boete en bestaat er een mogelijkheid om te bevelen dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Dit kan gaan om een stillegging van het volledige bedrijf of van specifieke werkzaamheden.

Dit bevel dient te worden gemotiveerd aan de hand van de concrete situatie en de gevolgen van dit besluit voor het betrokken bedrijf en derden. De maatschappelijke en economische gevolgen dienen te worden meegewogen en ook de positie van medewerkers is van belang. Ook bij de waarschuwing preventieve stillegging dient de staatssecretaris met verschillende aspecten rekening te houden. Dit zijn de aard en omvang van de overtreding, de maatschappelijke en economische gevolgen van een eventuele stillegging en of de boete is gematigd.

De Afdeling oordeelt dat de staatssecretaris niet is ingegaan op de maatschappelijke en economische gevolgen bij een eventuele stillegging. Deze aspecten dienen te worden meegenomen bij de afweging of een waarschuwing dient te worden gegeven en mogen niet pas worden meegenomen in de afweging of er, bij een derde overtreding, een stillegging van werk dient te volgen. Daarnaast is onvoldoende gemotiveerd waarom de aard en omvang van de overtredingen het opleggen van een waarschuwing rechtvaardigen. De eerste overtreding betrof een student die rechtmatig in Nederland een verblijf had, minder dan tien uur per week arbeid verrichtte en minimumloon ontving, waarvoor belastingen en premies werden afgedragen, de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden niet waren geschonden en in de administratie was verantwoord. Dat er in korte tijd twee overtredingen waren geconstateerd en er geen maatregelen waren getroffen ter voorkoming van een nieuwe overtreding, leidt niet tot een andere conclusie.

Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard. Dit betekent overigens niet dat de waarschuwing preventieve stillegging hierdoor van de baan is. De Afdeling concludeert dat het aan de staatssecretaris is om een nieuw besluit te nemen waarbij (nu wel) met voornoemde aspecten rekening wordt gehouden.

 

Afronding

Deze uitspraak levert een mooi overzicht van de aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden bij het opleggen van een waarschuwing preventieve stillegging. Het gaat dan in ieder geval om:

  • De aard en omvang van de overtredingen;
  • De maatschappelijke en economische gevolgen van een eventuele stillegging;
  • De vraag of de boetes zijn gematigd;

Andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden zijn de termijnen tussen de eerste en tweede overtreding en de tweede en derde overtreding, of sprake is van gelijke of soortgelijke overtredingen en of sprake is van nevenvestigingen.

Ondanks dat een waarschuwing nog geen directe gevolgen heeft voor de werkzaamheden, raden wij aan dit besluit door een professional te laten controleren en indien mogelijk bezwaar te maken. Een waarschuwing geldt voor maar liefst vijf jaar. Dit betekent dat er in de vijf jaar na een waarschuwing geen gelijke of soortgelijke overtredingen mogen plaatsvinden. Door de waarschuwing direct aan te vechten, kan een bevel preventieve stillegging van werk in de toekomst worden voorkomen.

Ook nadat een waarschuwing preventieve stillegging is gegeven en bezwaar geen mogelijkheid (meer) is, kan worden voorkomen dat er bij een derde overtreding wordt overgegaan tot een bevel preventieve stillegging van werk. Een voorbeeld is het tijdig indienen van een verzoek om de waarschuwing in te trekken. Het is zinvol dit verzoek zodanig te onderbouwen, dat hieruit blijkt dat het bedrijf adequate maatregelen heeft genomen die ervoor zorgen dat toekomstige overtredingen worden voorkomen.

 

Contact

Wenst u advies in een lopende kwestie of wilt u bijgestaan worden in een procedure, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van bestuurlijke handhaving.

 

Meer weten? Neem contact op met: