Photo 1563391017873 6E6beab67fed

INSPECTIE SZW - EIS TOT NALEVING

19 maart 2020

Wanneer uw bedrijf een eis tot naleving krijgt opgelegd, lijkt er in eerste instantie misschien niet zoveel aan de hand. Toch kan een eis tot naleving verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Een eis tot naleving kunt u opgelegd krijgen wanneer Inspectie SZW vindt dat uw onderneming handelt in strijd met Arbowetgeving. SZW legt u in deze eis op hoe uw bedrijf de Arbowetgeving dient na te leven. Deze eis bent u verplicht na te leven. De eis kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Doelvoorschriften uit de Arbowet en -regelgeving

Als werkgever bent u verplicht alle Arbowet en -regelgeving na te leven, om op die manier de veiligheid van uw werknemers te kunnen garanderen. Veel van deze bepalingen zijn doelvoorschriften. Bijvoorbeeld bepaalt artikel 3.2 Arbobesluit dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het is echter niet altijd duidelijk op welke wijze dat gevaar in uw concrete situatie moet worden voorkomen. De wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de bepaling hangt vaak af van de specifieke omstandigheden op het werk.

 

Eis tot naleving

Wanneer Inspectie SZW van mening is dat u als werkgever de geldende Arbowetgeving niet (correct) naleeft, kan de inspectiedienst uw bedrijf op grond van artikel 27 Arbowet een eis tot naleving opleggen. In een eis tot naleving legt Inspectie SZW u een eis op waarin wordt voorgeschreven hoe u als werkgever bepaalde doelvoorschriften uit de Arbowet, het Arbobesluit of de Arboregeling moet naleven.

 In een eis tot naleving staat vermeld:

  1. op welke manier u de Arbowet- en regelgeving dient na te leven;
  2. op welke specifieke voorschriften uit de Arbowetgeving de eis tot naleving ziet; en
  3. een termijn waarbinnen u aan de door SZW opgelegde eis moet voldoen.

 

De eis tot naleving moet worden nageleefd

Wanneer aan uw bedrijf een eis tot naleving is opgelegd, moet u binnen de in de eis vermelde termijn aan de eis voldoen. Ook bent u op grond van artikel 27 lid 3 Arbowet verplicht uw werknemers op de hoogte te brengen van de opgelegde eis. Vervolgens krijgt u gedurende de in de eis vermelde termijn de gelegenheid de opgelegde eis na te leven. Na deze periode vindt een her-inspectie plaats, waarbij SZW zal controleren of aan de opgelegde eis is voldaan. Is dat niet het geval, dan volgt een Arboboete.

 

Wat gebeurt er wanneer u een eis tot naleving niet aanvecht?

Het opleggen van een eis tot naleving wordt vaak als een lichte(re) sanctie ervaren. Er volgt namelijk niet direct een Arboboete of andere sanctie. Toch kan een opgelegde eis verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. U bent namelijk verplicht om aan de opgelegde eis te voldoen. Wanneer u niet wilt dat uw bedrijf gebonden is aan de door SZW opgelegde eis of u vindt dat de oplegde eis té ingrijpende gevolgen heeft voor uw bedrijf, dan zult u de opgelegde eis moeten aanvechten.

 

Advies

Heeft uw bedrijf een eis tot naleving ontvangen? Laat u zich dan adviseren door een juridisch specialist. Die kan beoordelen of het aanvechten van een eis tot naleving zinvol is en kans van slagen heeft.