Photo 1531431057391 Da7a1aabd412

Inspectie SZW – Preventieve Stillegging

4 juni 2020

De preventieve stillegging is de meest zware en vergaande sanctie van Inspectie SZW. Omdat de werkzaamheden voor een lange periode moeten worden beëindigd zijn de financiële gevolgen voor een bedrijf vaak niet te overzien. Lees in deze bijdrage hoe u het risico op een preventieve stillegging zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Wat is een preventieve stillegging?

De preventieve stillegging is een sanctie van Inspectie SZW om de werkzaamheden van uw bedrijf voor een langere periode (1 -3 maanden) stil te leggen. De sanctie staat in de volgende bepalingen:

  • artikelen 28a Arbeidsomstandighedenwet;
  • artikel 8:3a Arbeidstijdenwet;
  • artikel 17b Wet arbeid vreemdelingen;
  • artikel 18i Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag;
  • artikel 22 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs; en
  • artikel 18 Besluit risico’s zware ongevallen 2015

 

Three strikes and out!

De preventieve stillegging is bedoeld als ‘ultimum remedium’. De sanctie kan pas worden opgelegd als sprake is van recidive en het bedrijf een officiële waarschuwing heeft ontvangen. Inspectie SZW hanteert daarbij een ‘Three strikes and you’re out’-principe.

  1. bij een eerste overtreding krijgt uw bedrijf een boete;
  2. bij een tweede overtreding wordt de boete verdubbeld en ontvangt uw bedrijf een officiële waarschuwing; en
  3. bij een derde overtreding ontvangt u een preventieve stillegging

Op deze pagina leest u meer over de drie stappen naar de preventieve stillegging. Ook leest u bij elke stap welke acties u kunt ondernemen ter voorkoming van een preventieve stillegging.

 

Hoe beperk ik de risico’s op een preventieve stillegging?

In onze praktijk zien we dat veel bedrijven de naleving van arbeidsomstandigheden en andere arbeidswetten heel serieus nemen. Toch bent u bij de uitvoering afhankelijk van uw personeel. Ook fouten van het personeel kunnen dan leiden tot sancties en uiteindelijk een preventieve stillegging.

De volgende tips helpen uw bedrijf om het risico op - en de gevolgen van - een preventieve stillegging zoveel mogelijk te beperken.

 

Tip 1 – Maak bezwaar tegen een bestuurlijke boete

Wij zien in onze praktijk dat ook (relatief) lage boetes kunnen leiden tot een preventieve stillegging. Omdat de boete laag is, wordt vaak de keuze gemaakt om geen bezwaar te maken. Ook als de boete onterecht of te hoog is. Daar krijgen bedrijven dan later spijt van, omdat ook die boete meeweegt bij de stillegging. Bovendien: ook een beroep op matiging van de boete verkleint het risico dat uw bedrijf op een later moment wordt stilgelegd Dat is namelijk vast beleid van Ministerie van SZW. Laat een Arboboete altijd toetsen door een juridisch specialist.

 

Tip 2 - Laat de waarschuwing juridisch toetsen

Voorafgaand aan de officiële waarschuwing stuurt Inspectie SZW u eerst een brief met als onderwerp: ‘Voornemen tot het geven van een Waarschuwing preventieve stillegging van werk’. In die brief krijgt u de gelegenheid om binnen twee weken een zienswijze in te dienen tegen de waarschuwing. Als toch een waarschuwing wordt opgelegd dan kunt u tegen de waarschuwing bezwaar maken en indien nodig beroep. Ook bezwaar of beroep tegen de boete kan leiden tot intrekking van de waarschuwing. Als in de procedure bijvoorbeeld blijkt dat Inspectie SZW ten onrechte een overtreding heeft geconstateerd, of u als werkgever een sterk verminderd verwijt te maken valt, kan dat naast het schrappen of verlagen van de boete leiden tot intrekking van de waarschuwing. Ook daarmee is het gevaar van een preventieve stillegging geweken.

 

Tip 3 - Stel een plan van aanpak op

Als een officiële waarschuwing is opgelegd dan kunt u een verzoek indienen om intrekking van de schriftelijke waarschuwing. Hiervoor is nodig dat u als werkgever actief aan de slag gaat met de geconstateerde gebreken om de kans op herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Samen met u stellen wij hiervoor een Plan van Aanpak op, toegesneden op uw bedrijf en de specifieke overtreding(en). Dat plan kunt u vervolgens uitvoeren samen met uw Arbodeskundig adviseur. Als de maatregelen voldoende en aantoonbaar zijn geïmplementeerd dienen we tot slot een goed onderbouwd intrekkingsverzoek in.

 

Tip 4 – Vecht de preventieve stillegging aan

Legt Inspectie SZW uw bedrijf toch (preventief) stil, laat u dan adviseren door een juridisch specialist. Die kan beoordelen of het aanvechten van de stillegging kans van slagen heeft. Ook kan worden onderzocht hoe de gevolgen van een preventieve stillegging zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

 

Meer weten?

De specialisten van LXA The Law Firm hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen over sancties van Inspectie SZW. Neem vrijblijvend contact op.

Meer weten? Neem contact op met: