Aanpak

Boete

Sol Tzw3fcjuipm Unsplash

Een toezichthouder van Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van verschillende arbeidswetten bij uw bedrijf of project. Als de toezichthouder vindt dat sprake is van een overtreding, dan stelt hij een boeterapport op. U kunt dan een boete verwachten.

Als uw bedrijf wordt geconfronteerd met een boete van Inspectie SZW, kunt u die boete aanvechten. Nadat het boeterapport is opgesteld, ontvangt u van Inspectie SZW eerst een boetekennisgeving. Tegen die brief kunt u binnen twee weken een zienswijze indienen. Vervolgens krijgt u een boetebeschikking toegestuurd. Daartegen kunt u bezwaar maken en indien nodig beroep instellen bij de bestuursrechter.

Heeft u een boeterapport, boetekennisgeving of boetebeschikking ontvangen? Laat de documenten dan juridisch toetsen.

Op de boetebeschikking of boetekennisgeving leest u vaak alleen de hoogte van het boetebedrag. Deze boetes worden berekend aan de hand van beleidsregels. Meerdere factoren spelen een rol bij het berekenen van de boetehoogte.

Wij merken in onze praktijk dat de boete lang niet altijd juist is berekend door Inspectie SZW en daardoor ten onrechte hoger uitvalt. Ook kunt u aanvoeren dat de boete in uw geval lager moet uitvallen, bijvoorbeeld omdat u als werkgever een (sterk) verminderd verwijt te maken valt. Het is dan ook zeer aan te raden om de boete altijd na te laten rekenen door een juridisch specialist.

Bij relatief lage boetes lijkt het soms beter om geen bezwaar te maken en de boete gewoon te betalen. Toch adviseren wij bedrijven een zienswijze of bezwaarschrift in te dienen, ook als de boete laag is. In onze praktijk zien wij dat ook deze lagere boetes kunnen leiden tot een preventieve stillegging. Als de boete van tafel gaat of wordt gematigd, is de kans op een preventieve stillegging aanzienlijk kleiner. Dat is ook het beleid van Inspectie SZW.

Waarschuwing

Jamar Penny Zgmgq Efmus Unsplash

Het kan zijn dat Inspectie SZW bij een tweede inspectiebezoek vindt dat nog steeds sprake is van een overtreding, of sprake is van een nieuwe overtreding. In dat geval kunt u opnieuw een boete ontvangen, die dit keer wordt verdubbeld. Daarnaast ontvangt u een officiële waarschuwing dat bij een volgende overtreding de activiteiten van uw bedrijf worden stilgelegd. De waarschuwing is dus de laatste stap naar een preventieve stillegging.

U ontvangt een officiële waarschuwing als uw bedrijf een overtreding begaat. Die waarschuwing wordt meestal pas na een tweede overtreding opgelegd. Maar bij ernstige overtredingen kan Inspectie SZW zelfs direct een waarschuwing opleggen.

Als de waarschuwing terecht is opgelegd dan blijft de waarschuwing 5 jaar of soms 10 jaar geldig. Dit betekent dat uw bedrijf bij een volgende overtreding haar bedrijfsactiviteiten moet staken. Het is mogelijk om Inspectie SZW te verzoeken de schriftelijke waarschuwing al eerder in te trekken. In dat geval moet u actief aan de slag om de kans op herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Zienswijze. Voor de waarschuwing geldt dat Inspectie SZW eerst een voornemen kenbaar maakt. Die brief wordt door Inspectie SZW genoemd: ‘Voornemen tot het geven van een Waarschuwing preventieve stillegging van werk’. Tegen deze kennisgeving kan een zienswijze worden ingediend.

Bezwaar en beroep. Als definitief een waarschuwing wordt opgelegd dan kunt u tegen de waarschuwing bezwaar maken en indien nodig beroep instellen bij de bestuursrechter. Deze waarschuwing noemt Inspectie SZW: ‘Beschikking inzake Waarschuwing preventieve stillegging van werk’.

Boete aanvechten. Als u de boete met succes aanvecht, zal dat vaak ook tot intrekking van de waarschuwing leiden. Als bijvoorbeeld blijkt dat Inspectie SZW ten onrechte een overtreding heeft geconstateerd, of u als werkgever een sterk verminderd verwijt te maken valt, kan dat naast het schrappen of verlagen van de boete leiden tot intrekking van de waarschuwing. Daarmee is het gevaar van een preventieve stillegging geweken.

Plan van aanpak. Verder kunt u actief aan de slag om de kans op herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen samen met u hiervoor een Plan van Aanpak opstellen. Samen met u en uw Arbodeskundig adviseur stellen wij een Plan van Aanpak op dat toegesneden op uw bedrijf en de specifieke overtreding(en).

Preventieve Stillegging

Photo 1429497419816 9Ca5cfb4571a

De preventieve stillegging is een sanctie van Inspectie SZW om de activiteiten van een bedrijf voor een langere periode volledig stil te leggen. Die bevoegdheid staat in artikel 28a van de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook in andere arbeidswetten. De sanctie wordt opgelegd als een bedrijf vaker een overtreding begaat. Tegen een preventieve stillegging kunt u bezwaar maken en een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank.

Een preventieve stillegging betekent dat uw onderneming alle bedrijfsactiviteiten moet staken. De stilleggingsperiode kan variëren van 1 tot 3 maanden. Dit betekent een financiële strop voor uw bedrijf. Werknemers moeten worden doorbetaald en vaste opdrachtgevers lopen naar de concurrent. Bovendien kan de vertraging ertoe leiden dat boeteclausules in werking treden en opdrachtgevers vertragingsschade op uw bedrijf zullen verhalen.

Een preventieve stillegging wordt opgelegd aan een bedrijf dat opnieuw een overtreding begaat, nadat het bedrijf een officiële waarschuwing heeft gekregen. Een preventieve stillegging kan worden opgelegd bij een overtreding van de volgende wetten:

  • Arbeidsomstandighedenwet
  • Wet arbeid vreemdelingen
  • Arbeidstijdenwet
  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  • Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Het doel van de sanctie is een strengere aanpak van bedrijven die vaker arbeidswetgeving overtreden. Daarmee maakt de overheid duidelijk dat in Nederland geen plaats is voor bedrijven die de arbeidswetgeving niet na (willen) leven. In onze praktijk merken wij echter dat steeds vaker ook goedwillende bedrijven geconfronteerd worden met de gevolgen van een preventieve sanctie.

Inspectie SZW kan ervoor kiezen om alle werkzaamheden voor een langere periode stil te leggen op een specifieke locatie. Maar ook kan zij bevelen dat de bedrijfsactiviteiten van het volledige bedrijf of zelfs het volledige concern moeten worden gestaakt. Kan een preventieve stillegging niet meer worden voorkomen? Dan is het zaak om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. In meerdere zaken hebben wij met succes aangevoerd dat de stillegging te ruim was geformuleerd en moest worden beperkt tot een  aantal activiteiten of een specifieke locatie.

Het negeren van het bevel is een strafbaar feit. Daarop staat een wettelijke gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar, een taakstraf of een geldboete van € 83.000,-.

Zienswijze. Voordat uw bedrijf wordt stilgelegd, wordt eerst een voornemen kenbaar gemaakt. Die brief wordt door Inspectie SZW genoemd ‘Kennisgeving inzake bevel stillegging van werk i.v.m. recidive’. Tegen deze kennisgeving kan een zienswijze worden ingediend. Dit is een belangrijk moment voor uw bedrijf omdat u in dit stadium nog een stillegging kunt voorkomen. Let op!: de termijn is slechts 2 weken.

Bezwaar en voorlopige voorziening. Als u niets onderneemt dan krijgt u na de kennisgeving het bevel tot preventieve stillegging toegezonden. Die brief wordt door Inspectie SZW genoemd: ‘Beschikking inzake bevel stillegging van werk i.v.m. recidive’. Tegen dit bevel kunt u bezwaar maken. Omdat de stillegging binnen één week in werking treedt, moet tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank.

Als aan uw bedrijf een bestuurlijke boete of zelfs al een waarschuwing is opgelegd, zijn er meerdere manieren om het risico op een preventieve stillegging te verkleinen of zelfs te voorkomen. Afhankelijk van uw situatie adviseren wij u de volgende stappen:

  • maak bezwaar tegen de boete van Inscpectie SZW
  • laat de waarschuwing juridisch toetsen
  • stel een plan van aanpak op
  • zorg dat u de preventieve stillegging aanvecht

Meer weten of direct hulp nodig?