Photo 1563257764 Ec4bd2983cbe

Boete én stillegging. Is dat evenredig?

8 januari 2020

Als Inspectie SZW uw onderneming preventief stillegt, ontvangt u daarnaast een bestuurlijke boete. Dat zijn dus twee sancties voor dezelfde overtreding. De bestuursrechter toetst in die gevallen kritisch of een dubbele sanctie niet te zwaar is. De uitspraak van 19 oktober 2016 van de hoogste bestuursrechter geeft een mooi inkijkje in de rechterlijke evenredigheidstoets.
De zaak

Na afloop van een bezoek van Inspectie SZW ontving een agrarisch bedrijf een boete van € 82.000,- opgelegd omdat het bedrijf geen salarisadministratie kon verstrekken. Dat is een overtreding van artikel 18b, lid 2 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wmm).

Daarnaast werd het bedrijf preventie stilgelegd voor een periode van 2 maanden. Die bevoegdheid staat in artikel 18i Wmm. Het bedrijf had namelijk tijdens een eerder inspectiebezoek al een waarschuwingsbrief ontvangen dat bij herhaling van de overtreding een bevel tot stillegging van werkzaamheden kan worden opgelegd.

De rechtsvraag

In het hoger beroep bij de Raad van State voerde het bedrijf aan dat de dubbele sanctie – een boete én een stillegging – onevenredig zwaar is. Daarbij beroeps het bedrijf zich op het Ne bis in idem-beginsel en het evenredigheidsbeginsel.

De Raad van State

Het Ne bis in idem-beginsel houdt in dat een bedrijf voor een en dezelfde overtreding niet dubbel mag worden gestraft. De Raad van State oordeelt  dat daarvan geen sprake is. Hoewel de boete wel ziet op bestraffing van het bedrijf, is de stillegging geen strafsanctie. Een bevel tot stillegging is erop gericht dat het betrokken bedrijf orde op zaken wordt gesteld om een vervolgovertreding te voorkomen. Het is daarmee een herstelsanctie.

Het beroep op het evenredigheidsbeginsel slaagt wel. Inspectie SZW zowel bij het opleggen van de boete als bij het bevel tot stillegging geen afweging gemaakt of de combinatie van deze sancties evenredig is. Dat had wel gemoeten, aldus de Raad van State.

Omdat Inspectie SZW geen rekening had gehouden met de aanmerkelijk geringere omvang van de overtreding, het bedrijf actief aan de slag was gegaan met de waarschuwingsbrief en de omstandigheid dat het bedrijf na de overtreding niet opnieuw in de fout is gegaan, ging een streep door de preventieve stillegging. Ook de boete werd verlaagd naar € 76.000.

Ons advies

Het opleggen van een boete in combinatie met een preventieve stillegging leidt vaak tot grote financiële problemen voor uw bedrijf. Gelukkig toetst de bestuursrechter indringend of een dubbele sanctie evenredig is. Wel is het zaak om in een procedure de juiste argumenten aan te voeren. Laat u daarom bijstaan door een juridisch specialist.

De advocaten van LXA The Law Firm hebben ruime ervaring met het procederen tegen een boete en de preventieve stillegging. Neem vrijblijvend contact op.